Go Back   ๑๑۩۞۩๑๑...TuThienBao.Com...๑๑۩۞۩๑๑ > VI - ♥ Không Gian IT ♥ > 27 - Ebook Tổng Hợp - SÁCH GIẢI FULL > Biểu Mẫu & Văn Bản


Tìm kiếm chủ đề bài viết ở đây trước khi hỏi TTB -Tìm bằng tiếng việt có dấu càng chính xác-Ví Dụ:Đánh vào Hwang mi ri để tìm truyện tác giả này
$$**=====DS Truyện Tranh Online=====**$$ $$**=====Truyện Tranh Mới Đang Update=====**$$

KHÔNG XEM ĐƯỢC ẢNH TRUY CẬP ĐỔI DNS CLICK VÀO ĐÂY


Trả lời
  #1  
26-02-2013, 11:20 AM
sweet_love's Avatar
sweet_love sweet_love is offline
Super Moderator

Default Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư


MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

File word
Pass: tuthienbao.com(Không copy link để tải)
Download: Đối với link từ google.com các bạn không biết tải thì xem cái này: Click Here
DOWNLOAD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

Chúng tôi gồm có:
Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):
..................................................................................................................................... .
Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):
................................................................................................................................... ...
Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho căn hộ nhà chung cư với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1
CĂN HỘ TẶNG CHO
Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo ................................................ .......
................................................................................................................ ............... (2),
cụ thể như sau:
- Địa chỉ : ...................... .....................
- Căn hộ số:................................. tầng:
- Tổng diện tích sử dụng: ................. ..
- Diện tích xây dựng: .........................
- Kết cấu nhà: .................... ..
- Số tầng:..................... nhà
Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ............................................. .)
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: ..................................... m2
+ Sử dụng chung: .................................... m2
- Mục đích sử dụng:....................................... ...
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................
.....................................................................................................................................
Giá trị căn hộ nêu trên là ......................................................................... .. đồng
(bằng chữ: ......................................................................................... đồng Việt Nam)
................................................................................................................................ .(3)
ĐIỀU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ
1. Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm .........................;
2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 3
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ
Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho căn hộ theo Hợp đồng này do bên ............. chịu trách nhiệm nộp.
ĐIỀU 4
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 5
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Căn hộ không có tranh chấp;
b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.3 Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.4 Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
ĐIỀU .......
..................................................................................................................................................................................................................................
ĐIỀU .......
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(11)
LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN.....................
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ....................................................)
tại .........................................................................................................................,
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh ....................................................... tỉnh/thành phố .......................................................................
CHỨNG THỰC:
- Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là ..................................................... và bên B là ……............................................; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng;
- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- ...............................................................................................................................
............................................................................................................................ (4)
- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:
+ Bên A ...... bản chính;
+ Bên B ....... bản chính;
Lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính.
Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi bên giao kết hợp đồng như sau:
1.1. Trường hợp là cá nhân:
Ông/Bà:......................................................
Sinh ngày:........./......../..... ...........
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :........................................................................ cấp ngày......./......./........tại ..............................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ...........................................................
Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................
Số điện thoại: ............................................. Email:...........................................
Trường hợp từ hai cá nhân trở lên thì thông tin của từng cá nhân được ghi lần lượt như trên.
1.2. Trường hợp là vợ chồng:
Ông: ..............................................
Sinh ngày: ........./........./...... .......
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :..................................................
cấp ngày....../......./........tại .............................................................................. .
Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ...................................................... .....
Cùng vợ là bà: .................................... ...........
Sinh ngày: ........./........./.............
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :........................................... .......
cấp ngày......./......./..........tại ................................................................. ...........
Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ............................................... ...........
Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................... .
Số điện thoại: ......................................
Email:..............................................
1.3. Trường hợp là hộ gia đình:
a) Họ và tên chủ hộ:....................... ...
Sinh ngày:........./......../................
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :............................................. ...........
cấp ngày......./......./........tại .................................................................. ............
Sổ hộ khẩu số : ......................... cấp ngày ......../......../....... tại ........ ...............
Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................... .
Số điện thoại:........................................
Email:......................................... .....
b) Các thành viên khác của hộ gia đình (người có đủ năng lực hành vi dân sự):
- Họ và tên: ......................... ...
Sinh ngày: ........./........./... ..........
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :..................................................
cấp ngày......./......./.......tại .............................................................................
Trường hợp hộ gia đình có nhiều thành viên thì các thông tin của từng thành viên được ghi lần lượt như trên.
* Trường hợp bên giao kết nêu tại các điểm 1.1, 1.2 và 1.3 nêu trên có người đại diện thì ghi:
Họ và tên người đại diện:.........................
Sinh ngày:........../......../........
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :..................................................
cấp ngày......./......./........tại ............................................................................. .
Giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện: ....................................
........................................................................................................................ .
Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................. ..
Số điện thoại: .................................. .....
Email:.......................................... ..........
1.4. Trường hợp là tổ chức:
Tên tổ chức:................................. .........
Địa chỉ trụ sở chính:.......................... ...............................................................
............................................................ .............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:................ngày......./....../......... do......................... ...........................cấp
Số tài khoản: ..................................... .........................
Họ và tên người đại diện:............................................
Chức vụ: .....................................................................
Sinh ngày:........../......../.............
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :................................................. .
cấp ngày......./......./........tại ............................................................. .................
Địa chỉ liên hệ: ..................................................................... ...........................
Số điện thoại: ................................................
Email:............................................. ...............
Số fax: ....................................... ....................
(2) Ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu căn hộ, chọn một trong các loại giấy tờ sau:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ................................. do .................................... cấp ngày ......./........../..... .......
hoặc
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số ......................................... do ............................... cấp ngày ......./........../............
hoặc
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số .................... do ................................ cấp ngày ......./........../............
(3) Trong trường hợp tặng cho có điều kiện, thì ghi điều kiện tặng cho
(4) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
+ Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
+ Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
+ Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
+ Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
+ Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
+ Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
* Nếu một trong các bên ký trước vào hợp đồng thuộc trường hợp theo hướng dẫn tại khoản 2 mục I của Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực thì ghi người đó đã ký trước vào hợp đồng và chữ ký của người đó đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại Phòng Công chứng.
TÌM BÀI VIẾT KHÁC SEARCH TRÊN THANH TIM KIẾM PHÍA TRÊN WEB
ĐÃ CẬP NHẬT HẾT SÁCH GIẢI CÁC MÔN CÁC LỚP VUI LÒNG ĐÁNH TÊN BÀI KÈM LỚP PHÍA TRÊN TÌM KIẾM


Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

ADS
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài
© Tuthienbao.com- TTB chúng tôi không cung cấp chức năng đăng ký thành viên để viết bài hay bình luận - Nếu có khiếu nại chung tôi sẽ xử lý
truyen tranh hay, truyen tranh online, ebook,ebook ngon tinh, van hoc lop 5,van hoc lop 6,van hoc lop 7,van hoc lop 8,van hoc lop 9,van hoc lop 10,van hoc lop 11,van hoc lop 12,
Powered by: vBulletin v3.8.2 Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.